Archangel_Marco

199 tekstów – auto­rem jest Ar­chan­gel_Mar­co.

Dla Wiosny słów kilka

Po­wiedz mi, jas­ny niebiesie
Ba­ran­kiem i złotem beztroski
Choć drze­wa na­gie niczym późna jesień
Raczysz Ty wios­ny przyj­mo­wać ja­kieś bar­wne wnioski?

Po­wiet­rze jest lek­kie marzeniem
I słońca łzą delikatne
Krew bar­wi mi wios­ny odcieniem
Co zro­bię, gdy te­go mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 90 fiszek • 17 kwietnia 2013, 22:27

Wróżby leśnego świtu

Poszły ma­lować się swoją li­nią wróżby...
Przez niebiosów spokój i drżenie
Jak chłopów mro­wia i ce­sar­skie drużby...
Na niepa­mięć wie­czną i wie­czne spełnienie

Uszy­ta z kart jed­wa­biu przyszłość niepewna
Na baszt go­tykach i zębach murów straszy
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 13 kwietnia 2013, 01:48

***

Jam jest miecz, og­nista słowa strona
I jam płomien­ne marze­nie o wolności
Na skro­ni mej nadzieją lśni korona
Ko­rona marzeń jas­nych, ko­rona niezwykłości

Nie ja ją nałożyłem, ani nie dla siebie
Bo ani nie jam królem, ani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 89 fiszek • 7 kwietnia 2013, 02:56

Pragnienie wiosny

Cza­sem naj­większym marzeniem
Byłby je­den dzień wiosenny
Cza­sem naj­większym wytchnieniem
Byłby czyjś uśmiech promienny...

Drob­ny słońca błysk wśród mroku
Wśród stag­nacji mordującej
Światło w moim, Twoim wzroku
Zi­my ból adorującej...

Odejdź zi­mo, cię zaklinam!
Na Ody­na, Tho­ra, Freję!
Kur­tki za­mek dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 3 kwietnia 2013, 15:03

***

Spójrz w głębię je­zior­nych odmętów pamięci!
Co nie chcą pa­miętać, ni bóstwa, ni święci!
W bór nimf i driadek, cza­rowną krainę...
W la­to naj­burzow­sze... za­mieci pełną zimę!

I za­wyj nam wiet­rze, zęba­ty niepokorą!
Wal­czmy dziś z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 79 fiszek • 30 marca 2013, 20:48

Ballada o Zamczysku

Stał za­mek na wzgórzu, co szar­pał niebo
W błys­ka­wic jas­ności był grzmiący...
Ale stał pus­ty- lecz nie wiem, dlaczego
Choć sa­mot­ny- nie zda­wał się śpiący

I było życie w je­go pędzącej stagnacji
W czar­ne­go ka­mienia groźbie
Armia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 29 marca 2013, 19:37

Pieśń Skrzydlatej Otuchy

Jak podróż przez sa­mot­ność pełną cudowności
I przez krainę smut­ku skrytą między wersy...
I gdy sięga­my światła, wzro­kiem unośności...
W po­koju zniszczo­nej sza­fy i połama­nych krzeseł...

W dwor­ku okien wy­bitych, go­tykiem poniszczonych
Wieka­mi za­pom­nienia w tynku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 24 marca 2013, 20:13

***

I złapa­ni w sieć podłości
Uwięzieni w ludzkim świecie
Sa­mi w krainie szarości
Tu nie palą się la­tar­nie, ni pochod­nie, ani świece

Żeby cho­ciaż chwil i szczyptę
Mieć dla włas­nej wyobraźni
Nie iść w gro­by... ani w kryptę!
Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 64 fiszki • 22 marca 2013, 14:48

***

Dzi­kim dziecięciem naz­wij mnie
I skrzy­deł ko­lor moich nocą
Niech lęka się nas na­wet śmierć
A dzień niech drży przed naszą mocą!

I w śmie­chu opęta­nym, w fla­men­co piekielnym
Roz­taczam swe sza­leństwo nad wid­nokrąg nieba
I niczym hen [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 19 marca 2013, 19:46

Ballada o Pani Zimie i Mroźnym Kochanku

Zi­mo, oj zi­mo, co srogą jest panią
I coś jest su­rowa, chłod­na, nie znasz łaski!
Coś białą, lo­dową, uwodną otchłanią
I z nikłym uśmie­chem przyj­mu­jesz oklaski

Coś wy­magająca, acz wspa­niała bielą
I w gro­zie swe­go gniewu zawieją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 marca 2013, 20:19

Archangel_Marco

Archangel_Marco

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność